čtvrtek 5. listopadu 2015

J. Kerry vyhlásil Samarkand místem založení OSN

J. Kerry vyhlásil Samarkand místem založení OSN

4. listopadu 2015, 21:45

V Astaně na „Nazarbájevově universitě“ prohlásil státní tajemník USA John Kerry ve své řeči, že Organizace Spojených Národů byla, v Samarkandu založena již před mnoha stovkami let, jak sdělila tisková služba americké zahraničně politické správy. 

Kerry vyprávěl, že nedávno navštívil město Samarkand – jedno z měst na Hedvábné stezce, zmínil se o záznamech kastilského vyslance De Klavijo, na dvoře Amira Temura (Tamerlána, zakladatele Říše Timuridů – pozn. red.). Vyslanec popsal Samarkand jako křižovatku kultur, umění, obchodu a myšlenek, místo, kde bylo možné nalézt exotické hedvábí, průmyslové výrobky a zlato, modravé sklo a porcelán, město ve kterém žili Turkové, Arabové, muslimové, židé, Řekové, Arméni, křesťané, katolíci i nestoriáni.

Jsme přesvědčeni, že Organizace Spojených Národů byla založena v New Yorku před 70 lety. Ne došlo k tomu v Samarkandu již před stovkami let“ – sdělil J. Kerry.
3. listopadu letošního roku ukončil Kerry své turné po státech Centrální Asie. Začal své návštěvy v hlavních městech regionu jako státní tajemník setkáním s ministry zahraničních věcí republik Střední Asie a Kazachstánu v Samarkandu. V průběhu této události zmínil americký obchodní projekt – jehož cílem je obejít Čínu – po Nové hedvábné stezce.

«„Je nutné chápat, že přátelství na jedné straně nesnižuje a nemůže snižovat možnosti přátelství s jinou zemí. Nejde o hru s nulovou hodnotou. My také chceme společně pracovat, být oporou společného projektu „Nová hedvábná stezka“ », poznamenal ve své řeči Kerry.

Setkání se zúčastnili vedoucí zástupci ministerstev zahraničí Uzbekistánu, Kazachstánu, Kyrgýzie, Tádžikistánu a Turmenistánu. Účastníci na společném zasedání přijali společnou deklaraci o partnerství a schválili novou podobu dialogu «С5+1».

Autor překladu redakčního článku souhlasí s nedokončenou myšlenkou pana J. Kerryho, „že když už byla OSN  založena v Samarkandu, je vhodné, aby sídlo OSN bylo z New Yorku přemístěno zpět do Samarkandu“.

Více o dějinách města Samarkand naleznete na - Dávné záhady - hvězdy nad Samarkandem a ve stínu Tamerlána -> dále na

Керри объявил Самарканд местом создания ООН
21:45, 4 ноября 2015
Джон Керри в «Назарбаев Университете»
Джон Керри в «Назарбаев Университете»

Фото: © POOL New / Reuters;

В Астане государственный секретарь США Джон Керри в своей речи в «Назарбаев Университете» заявил, что Организация Объединенных Наций была создана в Самарканде сотни лет назад, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
Керри, рассказав о том, что он недавно посетил Самарканд — один из городов Шелкового пути, напомнил о записях кастильского посла де Клавихо при дворе Амира Темура (Тамерлана, основателя империи Тимуридов — прим. «Ленты.ру»). Посол описал Самарканд как перекресток культур, искусства, торговли и идей, место, где можно было найти экзотические шелка, промышленные товары и золото, голубое стекло и фарфор, город, где жили турки, арабы, мусульмане, евреи, греки, армяне, христиане, католики и несториане.
«Мы думаем, что Организация Объединенных Наций была создана в Нью-Йорке 70 лет назад. Нет, это произошло в Самарканде за сотни лет до этого», — сказал Керри.
3 ноября Керри завершил свое турне по республикам Центральной Азии. Начал свои визиты в столицы стран региона госсекретарь со встречи с министрами иностранных дел республик Средней Азии и Казахстана в Самарканде. В ходе этого мероприятия он напомнил об американском проекте торговли в обход Китая — Новом Шелковом пути.
«Следует четко понимать, что дружба с одной страной не умаляет и не должна умалять возможность дружбы с другой страной. Это не игра с нулевой суммой. Мы также хотим вместе работать, поддерживая общий проект "Новый Шелковый путь"», — отметил в своей речи Керри.

На встрече присутствовали руководители МИД Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Участники по итогам заседания приняли совместную декларацию о партнерстве и одобрили новый формат диалога «С5+1».