sobota 16. dubna 2016

Trácké víno před hradbami Tróje

Trácké víno před hradbami Tróje

Neděle 01. 02. 2015


http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_2537622_4764084.jpg

Nádoby na víno z Rogozenského pokladu v RIM (Regionálního historického muzea) - Vraca, která jsou interpretovány jako rituální a politické dary od krále Odrísů panovníkům Tribalů, jména dvou z nich - Hales a Sirm jsou známé z dávných písemných pramenů. Scéna vyobrazená na nádobě z  Rogozenského pokladu byla vybrána z mytologického cyklu o Heraklovi. Kompozice představuje tráckou princeznu, kněžku z města Tegea (v oblasti Arcadia na Peloponésu) odsouzena bohyní Athenou - Auge (výraz Auge slovo v řečtině znamená sluneční svit), která byla podle mýtu svedena Heráklem u pramene.

Téměř každý dnes ví, že první národ, který obýval území současného Bulharska, byli Trákové. Ale málokdo ví, že bůh vína, Dionýsos a jeho družina bakchantky a satyrové ozdobili řecko-římského Pantheon díky Trákům.

Spolu s kulty a rituály spojenými s veselým bohem, zanechali v dějinách vzpomínku na husté trácké víno. Tisíciletí před tím než se božský nápoj ocitl ve svém novém domově ve Francii, Itálii a Španělsku popisovali antičtí autoři jedinečné vlastnosti tráckého elixíru. Podle nejpřehnanějších komentářů "musel být ředěn vodou v poměru jedna ku dvaceti, i po tom bylo tak silné a husté, že nebylo možné odlepit rty od okraje kalicha."

Z tohoto důvodu, Bulharsko zaujímá velmi specifické místo v evropských dějinách pěstování vína. Většina starověkých autorů po Homérovi věřila, že se z území starověké Trákie kult Dionýse vydal po helénském světě, a pochopitelně po velmi dlouhou dobu (asi 1000 let) nebyl tento názor zpochybněn, když i Plinius starší (1. století) tvrdí, že prvním pěstitelem v Evropě byl trácký Evmolp.

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_5759383_4764050.jpg
Starožitné nádoba na míchání vína, 4. století před naším letopočtem

Víno je mimořádně důležitou součástí obrazu starých Tráků. V Homérově eposu jsou prezentováni krásní a stateční muži, kteří bojovali na bohatě zdobených zlatých a stříbrných vozech vezoucích "zbraně ze zlata, obrovské a podivuhodné", „jezdí rychle jako vichr" na koních a pijí dobré víno z krásných číší.

Jedná se o období jejich největší slávy a moci v kontextu celkové situace na Balkáně na konci 2. tisíciletí před naším letopočtem, kdy Epirus, Makedonie, Thesálie, Evbea, Aetolie, Argos a také velké části Achae a Arcadie náleželi Trákům. Jako součást větší "paleobalkanské-zapadomaloasijské" komunity Thrákové nepochybně hrály významnou úlohu při formování helénské kultury, a to nejen prostřednictvím kultu Dionýsa, ale i Orfea a Árese, jejichž původ byl také trácký. Nezapomínejme, že v dobách Herodota (5. století před naším letopočtem) Evropa znamenala celek skládající se z Řecka, Trákie a Makedonie.

V Homérově "Iliadě" se vypráví o tom, jak každý den lodě přiváželi sudy vína do tráckého tábora, který se nacházel před hradbami Tróje. To se odehrávalo v průběhu 10. století před naším letopočtem, kdy Trákové byli na svém vzestupu.

Jiné zdroje z té doby potvrzují, že hrdý a statečný trácký bojovník mohl být zbaven všeho kromě svého meče a jeho číše na víno. Přirozeně, byli káráni Řeky za nadměrné užívání vína a neukázněné chování během Dionýsových oslav, ale Řekové se sami posléze věnují těmto oslavám jenom o pár století později a u Římanů, dosáhli zejména orgastického významu.

V "Iliadě" psal Homér o víně "černém, sladkém jako med" z tráckého města Ismar, které bylo dodáváno i do Achajského tábora před hradbami Tróje. "Odysea" popisuje "černé a husté víno" panovníka tráckého kmene Kikoni - Marona. Tímto vínem mazaný hrdina z Ithaky opil kyklopa Polyphema, dříve než ho oslepil. "Ismarské piji víno, opíraje se o bojové kopí" píše se v elegii řecký básník Archiloch (7. století před naším letopočtem). Ve své básni "Práce a dny" ("Έργα dhe Ήμέραι) Hesiodus zmiňuje slavné "Biblinské víno", která bylo pěstováno v jižní části Trákie.
http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_9341414_4764057.jpg
Amfora Apollonia (Sozopol), 5. století před naším letopočtem
                                                    
V dávných dobách bylo zvláště slavné sladké trácké "Biblinské víno" - říká archeolog Irko Petrov. Později byla réva, na které se pěstovalo toto víno převezena do Itálie a Syrakus. "Tak sladké víno dnes nazývané místními polisové, je původně biblinským vínem" - napsal Athenaeus.

Homér popisuje, jak trácký kněz Maron dal Odyseovi "... dvanáct amfor sladkého, neředěné vína, božského nápoje ... když jste chtěli pít toto červené víno sladké jako med, na jednu sklenku vína, bylo nutno přidat dvacetkrát tolik vody a příjemná božské vůně se linula soudem. I tak bylo velmi obtížné, se zdržet od jeho pití ..." Tato svědectví o ředění vína mohou být přehnaná, protože ve starověkém Řecku a Římě obvykle přidávali pouze tři díly vody. Za "barbarský" byl považován zvyk Tráků pít víno neředěné a to jedním dechem. Musíme poznamenat a vyjasnit, že antická vína byla velmi hustá a silná.

Účinek pití s tráckého vína, byl podobný tomu dnešnímu. Plinius mladší sdělil, že "bolest hlavy trvala do šesté hodiny (dopoledne) následujícího dne".

Ze spisů pozdnějších řeckých autorů zůstala na Tráky vzpomínka nesnesitelných opilců. Na rozdíl od kulturních Helénů, Trákové pili víno čisté, nesmíchané s vodou a tento způsob pití byl nazýván "skytským", tj. barbarským způsobem pití. Řecký historik Theopompus (4. století před naším letopočtem) vypráví, jak král Odrísů Kotis I. (383-359 př. n. l.) jednou opil do šílenství, že čekal ve své posteli, aby přišla bohyně Athéna. Někdy vstal a ptal se své strážného, zda bohyně přichází, na což mu člověk nerozumně odpověděl, že nepřichází, a Kotis ho okamžitě zabil. Další ze stráže na stejnou otázku odpověděl, že Athéna hned přijde, a tak zůstal naživu.

Xenofón popisuje oslavy u Odríského panovníka Sevta I. (v letech 424 -410), který pil víno z rohu a zbytek rozléval po oblečení. Xenofón nabyl dojmu, že i přes značné množství vypitého vína zůstal trácký panovník viditelně střízlivý. Někteří řečtí autoři argumentují, že všechno u Trákové bylo společné až na dvě věci -  meče a číše na víno.
http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_2564160_4764060.jpg
Stříbrná mince tráckého panovníka Saratoka

Mince panovníků Saratoka, Amatoka, Ketriporise a Terese II. jsou s vyobrazením vinné révy, hroznů a váhy a naše muzea jsou plné nálezů se zlatými a stříbrnými rituálními nádobami ke skladování, rozlévání a pití vína.

Encyklopedie vína z Oxfordu, pokládá Trákii za pravlast pěstování a výroby vína a Dionýse. Jedno z mála slov, které se k nám dostalo z tráckého jazyka je slovo pro víno zejla, a to je pravděpodobně v důsledku jeho častého používání. Dokonce i dnes v Bulharsku se pod názvem zejla vyskytuje starověký typ lokálního vína z údolí Kazanlaku, které nese náboj horských bylin, které připomínající trácké bohy. Trákové také pili víno s bylinkami a okouzlením padli do extáze a dlouhých rozhovorů s bohy. Tomuto posvátnému nápoji říkali zejla.

V onom krásném starobylém světě, plném záhad, nebylo víno používáno pro běžné opilství, a bylo prostředkem ke spojení s bohy a nejlepší víno v tehdejší Evropě bylo pěstováno v Trákii a jeho bůh Dionýsus cestoval po tehdejším světě včele své veselé družiny a učil lidi, jak pěstovat vinnou révu a jak z ní připravovat víno.

Dnes nám po Dionýsovi a Trácích zbyly jen drahocenné poklady a několik unikátních bulharských odrůd vína - Pamid, Red Muscat, Dimiat, Gamza, Mavrud a Wide Melnik. Od posledního druhu si britský politik Winston Churchill objednával 500 litrů vína ročně.

Toto je naše dědictví po Trácích, včetně toho co nám zanechal Dionýsos, se dá pochopit pouze v případě, že ochutnáme hlt aromatického bulharského vína. Při hledání původní vlasti vinné révy bylo zjištěno, že pochází z Malé Asie, kde se v dávných dobách zabydlel národ Mízů/Moesians, známých později jako Bulhaři. Právě z těchto míst se podle legendy vydal Dionýsos na svou božskou cestu. A odtud se v každém doušku vína skrývá legenda stará jako svět, a stejně stará jako samo víno.

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_6598996_4492446.jpg


Z Malé Asie pochází i svátek Sv. Trifona, který se slaví od roku 248 našeho letopočtu. - 1. únor – je datem, ke kterému náleží oslava náboženského svátku Svatého Trifona, který přijal mučednickou smrt ve jménu své víry v dobách vlády císaře Decia Trajana, kdy kvůli své křesťanské víře byl zabit mečem. Je hluboce ctěn Bulhary, jako patron vinohradnictví a vína. Byl původem z Malé Asie, vyšel z oblasti, která je považována za jednu z vlastí původu révy a vína. Ikony jej často zobrazují se speciálním nástrojem nazvaným "koser", kterým se tradičně požíval při prořezávání vinné révy.

/Od počátku se svátek mučedníka Trifona slavil v Bulharsku dne 14. února jako Den pěstitele vína. V roce 1968, po zavedení gregoriánského kalendáře bulharskou pravoslavnou církví se termíny církevních svátcích posunuli. Sv. mučedník Trifon začal být slaven dne 1. února a Den pěstitele vína - 14. února. Trifon Zarezan je slaven k cyklu tří po sobě jdoucích dnů, s názvem trifunci – 1 až 3. února. Dne 1. února se slaví sv Trifona, dne 2. února - Candlemas a dne 3. února – Sv. Simeon./

Pro Tráky bylo víno posvátnou součástí náboženských praktik. Je prostřednictvím se spojovali s bohy a k tomu aby spojení proběhlo snáze a rychleji, dávali přednost hustému, sladkému a silnému vínu, tedy to, co staří spisovatelé považovány za barbarské chování, mělo být spojováno s jejich vlastním náboženským a kulturní tradice. "S ohledem na to jakou zvláštní rituální hodnotu mělo víno ve starověké Trákii, je jasné, proč se na tomto území nacházejí tolik vzácných nádob na pití vína", vysvětluje Ivan Marazov (Trákové a víno, Sofia, 2000).

Nalezené číše na víno ze zlata a stříbra – je jich více než 200 - více než polovina byla nalezena od antiky až do současnosti. Výjevy na nich reprezentují obrazy oslavných scén spojených s kultem Dionýse, jsou nádhernou ilustrací dochovaných starých textů popisujících pochod Boha, který vychází z pastvin Frýgii a Lýdie, dosáhl až do Baktrie a obešel celou Asii. Všude provozoval zázraky v přírodě, jedním z nich byla transformace hroznové šťávy do božského nápoje. Po celou dobu byl Dionýsos doprovázen družinou satyrů a menád, ulovených do vichru divokých orgií a tance, opilostí láskou a nespočetným množstvím vína k dosažení božského tajemství.

Tato zjevně vysoce rozvinutá kultura pěstování révy a vína má své vyjádření i v mnoha dalších památkách - votivní destičky, basreliéfy, malované nádoby, a mince s náměty vína a vinohradu, témata nalézáme ve všech koutech Bulharska. Zdá se, že již dávní Trákové začali kultivovat některé staré místní odrůdy, pamid, muškát červený, dimiat, gamza mavrud a širokou mělnickou révu.

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_8809817_4764062.jpg

Červeno černá figurální kompozice se scénou Dionýse na kráteru vína, 5. století před naším letopočtem.

Jak chutnala tehdejší vína, se dnes můžeme jen dohadovat. Možná, že byla příliš sladká a aromatická. Tak jak je popsali starověcí autoři. "A když chtěli pít to sladké jako med víno, naléval je do číše, a smíchal s vodou dvacetkrát a z kráteru se linula nepopsatelně příjemná vůně " (Homér. Odyssea, IX, str. 208). Zřejmě víno tráckého krále Marona, o které Odysseus vyprávěl s obdivem, byla mnohem hustější a silnější než ostatní vína ve starověkém světě, kde nejčastější byl poměr vody a vína 4 ku 1.

Poté, co Římané dobyli Balkánský poloostrov, se výroba vína dále rozvíjí. Podle některých zpráv v tomto období zvýšila výsadba bílých odrůd, a to zejména ve východních oblastech a podél pobřeží Černého moře. Možná, že právě takové byly Ovidiem zmiňované vinice nedaleko Anchiála a Messembrie, kde více než 8 let strávil ve vyhnanství ve městě Tomi.


http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_3305886_4764069.jpg

Antické nádoby na ukládání vina, Berlín, "Altes muzeum", "Výstava trácké kultury" 2008.

Mystéria Tráku a Orfeus

Kultury všech starověkých civilizací byla orientována na hvězdnou oblohu. Každý vládce, každý kněz sledoval události, které se dějí na nebi, protože kosmický zákon formulovány v dávných časech Hermesem Trismegistusem uvádí: "Jak nahoře, tak dole", tedy nic, co se děje na Zemi není bez znamení z nebes.

Tuto pravda dobře znali, Inkové, Mayové, Sumerové, Egypťané a jak je nyní chápeme z nedávných archeologických objevů - i Trákové, kteří obývali naše území. Každá kultura, která si staví za prioritu utváření ducha člověka, se snaží zkoumat vztah mezi člověkem a vesmírem, hvězdami a sluncem.

Trácké svatyně, nacházející se v Údolí králů (oblast Stará Zagora) byly opravdu starověkými observatořemi.
http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_15619939_4764072.jpg
Scéna z kopule v hrobce z Kazanlaku

Architektura každé svatyně v údolí je jiná. To udržuje vzpomínku na panovníka, který jí vytvořil. Zpočátku je svatyně chrámem a později se stává "hrobkou" - místo pro přenesení ducha panovníka. Podle astronomů je společné pro všechny trácké svatyně jejich ohromující přesnost, s jakou se orientují podle pohybu Slunce - nejvyšší boha Tráků. Na každém mohylovém pahorku byly nalezeny značky, které ukazují, kdy nastanou okamžiky letního a zimního slunovratu a podzimní a jarní rovnodennosti a místa kterými "světlo pronikne" do útrob svatyně.

Podle starých řeckých kronikářů tráčtí vládci znali 500 hvězd a znali, jejich jména /pro srovnání: podle astronoma Dr. Alexeje Stoeva dnes profesionální astronom umí pojmenovat ne více než 50-60, z celkového počtu 6500 těles na nebi/. Staří kronikáři také svědčí, že Trákové učili astronomii a řecké panovníky.

V astrologii je dobře známo, že zlato je kovem, kterým je podle zákona korelace spojováno se sluncem. Je to právě tento kov, který byl Tráky používán při jejich náboženských obřadech a rituálech spojených s energiemi plynoucími od Slunce. Pro ně nebylo zlato synonymem bohatství, prostředek směny nebo akumulace.

Každý kněz, každý panovník byl pohřben společně se zlatými předměty, které používal při náboženských obřadech, protože tyto předměty již absorbovali jeho energii, jeho vibrace a nebylo možné je použit jiným. Pro nového kněze nebo panovníka zruční tráčtí řemeslníci vytvářeli nové předměty pro rituální účely.

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_10696453_4764074.jpg

Poklad z obce Borovo, Ruse, 4. století před naším letopočtem
vpravo Ryton ze zlatého pokladu Panagjurište, 4. století před naším letopočtem

Bylo to zlato, nicméně, to se stalo jedním z hlavních důvodů zániku civilizace Tráků. Řekové, kteří byli na mnohem nižší úrovni kulturního a duchovního vývoje, ale s pokročilejší úrovní hmotné kultury a životního stylu, tím že začali používat zlato jako prostředek směny. Jakmile se Řekové dozvěděli o nesmírných zlatých pokladech Tráků, díky zlatým dolům, začali je napadat ze svých území, ovládli některé doly a zničili trácká osídlení.

Spolu se zlatem, však Řekové (částečně i Římané), zabírali i něco jiného, mnohem důležitějšího než je materiální bohatství - nauku Orfeovu. Orfeus byl jedním z velkých vzdělanců starověku, můžeme ho nazvat duchovním mistrem Tráků. On používá umění jako metodu rozvoje lidské duše jako prostředek ke spojení s kosmickými silami. V průběhu doby se nauka Orfeova, prolíná s prastarými znalostmi, poznatky přisvojenými z chrámů Egypta a stává základem, na němž se dále rozvíjí později známá řecká kultura.

Málokdo ví, že kromě Orfea Řekové si půjčili od Tráků i boha plodnosti a vína Sabazia. Řekové jej nazývají Dionýsus, a později přešel do panteonu starých Římanů s názvem Bakchus.

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_2670694_4764078.jpg
Dionýsova scéna na stříbrné konvici, trácký poklad, Borovo, Ruse, 4. století před naším letopočtem

Spolu s kulty a obřady veselého boha, zanechali Trákové v dějinách vzpomínku na husté trácké víno.

Staří Trákové jsou tvůrci kultu vína a používali je jako rituální dar svým božstvům. V onom krásném starobylém světě plném záhad, nebylo víno používáno pro běžné opilství, bylo prostředkem spojení s bohy. To bylo používáno kněžími v rituálech a tajemstvích probíhajících v tráckých svatyních.

Vzhledem k tomu, že trácký chrám symbolizuje práci a funkci slunce a slunce je z astrologického hlediska je spojena se srdcem, je logické si představit, že víno mělo přímou souvislost s krví podle Tráků. Proto krev byla nositelem ducha již od starověku, byla spojena s posvátnými obřady. Šlo snad o svatý grál v novější době?
http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_13627169_4764079.jpg
Antická nádoba na míchání vína (oinochoe) 4. století před naším letopočtem

O tisíce let dříve než našel božský nápoj svůj nový domov ve Francii, Itálii a Španělsku popisovali antičtí autoři jedinečné kvality tráckého elixíru.

Podle nejvíce přehnaných vyjádření "se muselo ředit vodou v poměru jedna ku dvaceti, a i tak bylo tolik silné a sladké, že nebylo možné odlepit ústa od okraje kalicha“. V Homérově "Ilias" se říká, jak každý den lodě přiváželi sudy s vínem do tráckého tábora, který se nacházel před hradbami Tróje.

Dnes nám Dionýsos a Trákové zanechali jen drahocenné poklady a několik unikátních bulharských odrůd vína - pamid, červený muškát, dimiat, gamza mavrud a široký mělník. A dnes pouze v Bulharsku je možné vyzkoušet aromatické víno mavrud - odkázaný nám Tráky.

Po řecké invazi se začíná trácká kultura zanikat. Ta byla do značné míry potlačována i Římany. A přesto přenáší bohaté dědictví, které je nyní součástí podvědomí Řeků a pozdnějších Římanů a Byzantinců.

Trácká a všechny ostatní dávné civilizace byly postaveny na základě znalosti vztahů mezi nebem a zemí, člověkem a přírodou. Prof. Van der Brühl, jeden z předních odborníků na esoterismus ve světě tvrdí, že Trákie by se měla překládat jako "Svaté země", a že v Trákii před asi 10 000 lety bylo umístěno duchovní centrum planety.

http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_6681201_4764080.jpg

Věděli jste, že:

- V souvislosti s extrémně hlubokými astronomickými a astrologickými znalostmi našich dávní předkové, stavěli své chrámové komplexy podle stavby a funkce kardiovaskulárního systému a chrámy byly zvláštním srdcem, vyživujících psychiku živých v souladu s kosmickými impulsy - "jak nahoře, tak dole"

- Věděli jste, že při svých rituálech Trákové míchali víno (zůstalo ve zlatém poháru zdobeném speciální ornamenty) s pramenitou vodou (ponechanou ve stříbrné nádobě s příslušnými ornamenty). Smíchané tekutiny v hliněném poháru byly podávány k zasvěcení, ze kterého se muselo pít rituálně.

- Podle teorie Dr. Stefana Guida, který se narodil v roce 1960 v Sofii, odborníka na lingvistiku a kryptografii a zakladatele Ústavu pro transcendentní vědy existoval v dávných dobách nedílný odkaz na kultu Orfea v Egyptě a zejména s biblickým příběhem Mojžíše?


http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_12434666_2092235.jpg


Jednou z nejkrásnějších drahých číší z Trákie je stříbrný pohár z Bukjovského pokladu datovaného až do konce 5. století př. .n. l. , který je uložen v NIM /Národním historickém muzeu/. Podoba nahoru se rozšiřující číše byla velmi populární na počátku prvního tisíciletí před naším letopočtem



Přidala Alexandra Delova


Přeložil N. Nikolov 16. 04. 2016