čtvrtek 1. března 2018

Sarmaté, Amazonky a Bulhaři


Sarmaté, Amazonky a Bulhaři

ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK
http://sparotok.blogspot.cz/2018/02/blog-post.html

Před několika dny mě čtenáři požádali o vyjádření na téma – Sarmaté – co to je za národ, co se o nich ví, jaké mají předky atd. Důvodem bylo jedno televizní vysílání, kde se tvrdilo, že staří Bulhaři jsou vlastně Sarmaté a samotní Sarmaté pocházejí od Íránců.

Začnu tím, že ani jeden z dávných autorů nezmiňoval ani vzdálenou přízeň mezi Sarmaty a národy obývajícími Persii, Baktrii a Indii. Proti tomu máme k dispozici svědectví Prokopia, který velmi dobře Sarmaty znal, který nám předává poznatek, že Sarmaté patří do národa Gétů (trácká skupina národů) - ProcB.G.III.ii.3. Tyto Géty označuje jiný antický autor Herodotos za mírumilovné, nejodvážnější ze všech Tráků - Her. IV. 93.

V jiné knize Prokopia je zaznamenám další velmi zajímavý poznatek, zejména to, že Alané (kteří náleží do sarmatské skupiny) jsou také národem Gétů - Proc.V.i.3. Zde je již zřejmé proč mnohem dříve zaznamenal Amian Marcelinus, že všichni Alané jsou vysocí, krásní a světloocí lidé - Amm.XXXI.2.21.

Zobrazení sarmatského bojovníka z 2. stol. n. l.

Mimo to jsou i další tvrdící, že podle nich shodně jako Gétové tak i Sarmaté jsou lidmi se světlými vlasy:
Getae flaviSarmatae flavi”- Francisci Junii FFDe Pictura Veterum Libri Trestypis Regneri LeersRoterdamiMDCXCVp.232.

Tyto údaje jasně ukazují, že Sarmaté nemohou být národem, který se formoval v daleké Střední Asii, spíše náleží mezi staré evropské populace.

https://3.bp.blogspot.com/-Ys91ut4z52c/Wnw5Sr0dB2I/AAAAAAAABpU/pJZISTQEfEgd-6Fa4JGgNwAVvyk4bD6AACLcBGAs/s640/DACI%2BSARM%2BFLAVI%2B1.jpg


Ne náhodou Klaudius Ptolemeus určuje umístění Sarmatského oceánu omývajícího polské břehy Baltického moře. Tento autor považuje řeku Vislu za západní hranici sarmatských území a za jižní považuje řeku Tanais (Don) vlévající se do Černého moře.

Severní hřbety Karpat, nazývá Ptolemeus Sarmatskými horami a východní hranici evropských území náležící Sarmatů určuje řeka Karkinitis (severozápadně od Krymu) - Ptol.III.5.


Rozumí se, že Sarmaté žili i v Asii to je však načiní Asiaty. Portugalci ovládli kolonii Makao v Číně to je však nezměnilo na Číňany. Angličané na dlouhou dobu ovládli Indii, tento fakt nám nedovoluje definovat Anglosasy jako část indického národa. Holanďané jsou zakladateli Kapského města v Jižní Africe a nikoho by ani nenapadlo určovat Holanďany za potomky Zulů.

Kde je rodné území daného národa, a kde jsou jeho kolonie, to jsou dvě naprosto různé věci a je smutné, že někteří lidé u nás právě toto nechápou a dokonce tak zneužívají důvěru bulharského národa.

Je dostatek informací, které dovolují odborníkům určit, kdo to jsou Sarmaté. Cenné informace nalézáme v díle Plinia, který vysvětluje, že Římané nazývali Géty označením Dákové ale také Sarmaté:
 Getae, Daci Romanis dicti: alias Sarmatae…“ Caii Plinii Secundi, Historia Naturalis ex recensione I. Hardvini, TomusSecundus, ex typis Iosefi Pomba, Augustae Taurinorum MDCCXXXI, p.327.

V nových vydání někomu tato informace vadila, proto ji odstranil. Díky Bohu existují i antikvární vydání, ve kterých je ztotožnění Sarmatů se severními Tráky zachováno.
https://2.bp.blogspot.com/-VXNi4pjU9AM/Wnw7Qi002dI/AAAAAAAABpw/YkQWkCsqrCoPOZ6BpLkvmYIaxLwFdTnkACLcBGAs/s640/DACI%2BSARM%2B%2B4.jpg

Ztotožnění severních Tráků – Gétů se Sarmaty se dá nalézt i u jiných starých pramenů, ve kterých nalézáme následující tvrzení:
Daci: sed universa gens Getae, Daci, Sarmatae & Sauromatae appellati.”- Imago Antiquiae Hungariae, Parsi I, repreasentans Terras, Adventus et Res Gestas Gentis Hunnicae, Historico Genere Strictum Prescipta a Samuele Timon e Jesu Sacrodote, typis Joannis Tomae Trattner, Vienae, Pragae et Tergesti, 1762, p.64”.

https://4.bp.blogspot.com/-27G77vqTZEs/Wnw5s4tbNEI/AAAAAAAABpc/g7gU1RhQYrgs7RJ1CQg3M40KxL7V8NCuwCLcBGAs/s640/DACI%2BSARMATI%2B1.jpg

O tom, že Gétové a Sarmaté hovoří shodným jazykem, máme svědectví od Ovidia. V „Tristii“ V.12.55. Říman umístěný do vyhnanství říká něco zajímavého: „Umím sarmatský jazyk, což mi dovoluje hovořit s Géty“.


Fakt, že Géty a Sarmaty spojuje jedna řeč je potvrzen i na jiném místě. A.McCabe cituje autora ze 4. století Apsirta z Konstantinopole, který sděluje, že v jazyce Sarmatů, Gétů a Traků je arisp označením pro rostlinu určenou k léčení koní - A.McCabe, A Byzantine Encyclopedia of Horse Medicine, The sources, compilations and transmissions of Hipiatrica, Oxford University Press, New York, 2007, p.154.

Slovo arisp shodné pro Géty a Sarmaty je shodné i s Homérovým tráckým toponymem Arisba. Z tohoto místa přijíždí na pomoc Trójanům Asij, známý velkými a krásnými koniHom. Il. 2.837.

O Sarmatech je nutno zmínit také něco důležitého. Herodotes považuje Amazonky za předchůdkyně Sarmatů - – Her.IV.110. O Amazonkách se ví, že hovořily stejným jazykem jako Trákové - А. Фол, Д. Попов, Христоматия по Тракология, Том първи, Ун. Изд. Климент Охридски, София, 1989, с.102.

Neméně zajímavé je i to, že část Sarmatů, kteří se spojili s Římany, byli vysláni chránit provincii Británii. Na místě, na kterém bylo sarmatské sídliště, byl nalezen pomník nesoucí trácké jméno Děva (po vzoru Puldudeva – Plovdiv), nové označení města je Chester. Náhrobní památník představuje sarmatského jezdce nosícího vojenskou standartu – draka.

https://3.bp.blogspot.com/-0tRVwIC5NIE/Wnw8g-dUkGI/AAAAAAAABp8/1d8iBoMVw9gBORmzWqzrBfSVN1p4l_fJQCLcBGAs/s640/%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A2%2B%25D0%2594%25D0%2595%25D0%2592%25D0%2590.jpg

Roman tombstone, fragment depicting a horse rider, almost certainly one of the Sarmatians people who once lived north of the river Danube, Deva Victrix (Chester, UK), The Grosvenor Museum - Carole Raddato from FRANKFURT, GermanyNaprosto shodná vojenská standarta byla používána severními Tráky. Víme o tom díky vyobrazením na Trajánově sloupu, představujícím události bojů císaře Trajána s panovníkem Dekebalem v Dácii.

Dacians bearing the draco - Photographed by Enciclopedia Dacica


Zde vidíme, že několik rozdílných a nezávislých zdrojů potvrzují, že jazyk Sarmatů je shodný s jazykem severních Tráků. Z výše uvedeného od starých autorů je také zřejmé, že Sarmaté jsou vysocí a světlovlasí lidé – zcela odlišní od populací Střední Asie. Dále, že vidíme, že rozlišovací vojenské standarty Sarmatů jsou shodné, jaké používali Trákové. Jaký může být závěr v tomto případě a proč tato důležitá svědectví nejsou zmiňována široké veřejnosti? (1)*

Kupodivu je k dispozici i další nezmiňovaná informace. O příchodu národa sarmatského původu do míst jeho trvalého osídlení na jih od Dunaje po roce 681 nelze vůbec hovořit, protože před více jak 600 lety dříve Plinius lokalizuje Sarmaty ve svém cestopise po Trákii – mezi pohořím Hemus (Stará planina) a řekou Istar (Dunajem) ) – Plin.IV.41. Je nutno upřesnit, že tento autor žil v 1. století n. l. a nemluvil o těchto Sarmatech jako o nově příchozím národě.


Na základě výše uvedených informací, každý nezasvěcený a dostatečně vzdělaný člověk by učinil závěr, že Sarmaté spadají do dávného tráckého společenství, že jsou světlovlasým prvkem mezi Tráky, náleží mezi Géty a k nim patřící skupině označované za Sarmaty.

Ano lidé rusovlasí a se světlou pletí přišli na Balkán ze severu a k tomu nedošlo ve zmiňovaném roce 681 ale o několik tisíciletí dříve – v počátcích formování tráckého etnosu.

Je vhodné, aby i ti, kteří znají naše staré dějiny, uváděli všechny důležité údaje k uvedenému tématu, tak aby nedocházelo k vnucování nových nepravostí. Jsou nám vnucovány údaje o původu od Mongolska až po Baktrii, nastává čas říkat pravdu, dokonce i když hází stín na kariéru jistých lidí. Pravda je důležitá pro Bulharsko ne pro prestiž hrstky lidí.

Dříve nebo později všechno vychází na vědomí, je rozumné si přiznat pochybení a ukončit nahlížení do slepých uliček jednou provždy. Udělat chybu je lidské, přiznat chybu přináší povznesení.

Použitá literatura a vysvětlivky:

1. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
2. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
3. A. Marcellinus, History, Books 27-31, transl. J.C. Rolfe, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2001;
4. Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
5. Procopius, History of the Wars, Books IV-VI.15, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
6. Francisci Junii FF, De Pictura Veterum Libri Tres, typis Regneri Leers, Roterdami, MDCXCV;
7. Caii Plinii Secundi, Historia Naturalis ex recensione I. Hardvini, Tomus Secundus, ex typis Iosefi Pomba, Augustae Taurinorum MDCCXXXI;
8. Imago Antiquiae Hungariae, Parsi I, repreasentans Terras, Adventus et Res Gestas Gentis Hunnicae, Historico Genere Strictum Prescipta a Samuele Timon e Jesu Sacrodote, typis Joannis Tomae Trattner, Vienae, Pragae et Tergesti, 1762;
9. A.McCabe, A Byzantine Encyclopedia of Horse Medicine, The scources, compilations and transmissions of Hippiatrica, Oxford University Press, New York, 2007;
10. А. Фол, Д.Попов, Христоматия по Тракология, Том първи, Ун. Изд. Климент Охридски, София, 1989;
11. Homer, The Iliad with an English Translation by A.T. Murray, Ph.D. in two volumes. Cambridge, MA., Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1924;
12. Ptolemy, Location of European Sarmatia, publ. New York Public Library, 1932;


13. Sarmatians, Bohdan Kravtsiv, Arkadii Zhukovsky,

(1)* Není možné vést spory, jen proto, že Strabon určuje Sarmaty za část ze Skytů: Sarmatians, these too being Scythians…” - Strab.XI.2.1,
Máme k dispozici svědectví Diona Kasia, že severní Trákové – Dákové jsou částí skytské rodiny Dio.51.22.6. Dále také ve svém díle „Etnika“ vymezuje Stefan Byzantský: „Skytové jsou tráckým národem“.

Díky Herodotovi víme, že Skytové vyznávali boha Arese, Papajose, Getosura – Her.IV.95.
Tito bohové jsou zcela neznámí u Peršanů, Baktrijců a Indů avšak Trákové mají svůj kult Árese, Papase i Suregeta – Slunce (kterého Skytové nazývají Getosur).

Jak se přesvědčujeme, máme dostatek svědectví o tom, že Sarmaté a Skytové odvozují svůj původ od Gétů, tj. přísluší do trácké rodiny, tato informace nebývá sdělována široké veřejnosti ani u nás. Myslíte, že je nutné, aby uvedené údaje byly ignorovány lidmi, kteří pracují pro vědu, avšak v rozporu se zájmy bulharského lidu?

Přeložil N. Nikolov 1. 3. 2018