čtvrtek 1. října 2015

Legendární město Kabile – město Kibely, Spartoka a nejranějších křesťanů

Legendární město Kabile – město Kibely, Spartoka a nejranějších křesťanů
Přepokládá se, že staré město honosilo jménem trácké bohyně – matky Kibely, vyobrazené na skalním reliéfu svatyně na “Zaječím vrchu“. Zejména o podhůří této dávné astronomické observatoře, vzniklo jedno z největších obchodních a kulturních středisek v rozsahu někdejší Trákie.

DSC_0704 (3)

Kabile je jméno jediného zcela prozkoumaného tráckého města, jehož pozůstatky jsou rozsety poblíže současného města Jambol. V současnosti je již část nalezených pozůstatků obnovena a zakonzervována, nalezené artefakty z místa zdobí vitríny moderní muzejní sbírky vybudované z prostředků europrojektu na okraji archeologické rezervace.

09

Na místě dávného města Kabile, nebylo postaveno žádné soudobé město, to významně usnadnilo archeologický výzkum a následnou konzervaci nálezů. Život se v těchto místech nezastavil více než tisíc let. Předpokládá se, že základy města Kabile, pochází z konce 2. tis. př. n. l.. V průběhu staletí se sídliště rozrůstalo, přibyli široké pevnostní zdi a obranné věže, obytné stavby, ulice a chrámy.

02

Roku 341 př. n. l. ovládl město Alexandr Makedonský. Avšak po rozpadu jeho říše se město Kabile, znovu stalo součástí panství tráckého národa Odrýsů a stalo se rezidencí panovníků Spartoka a později i Skostoka. Na konci 3. a na počátku 2. století př. n. l. se město Kabile stalo jedním z nejvíce prosperujících měst v této části Evropy, dosáhlo 7000 stálých obyvatel. Archeologové zde narazili na stopy po chrámu bohyně Artemídy, považované za ochránkyni místního obyvatelstva, jež byla v podstatě pokračovatelkou svého vzoru bohyně-matky Kibely.
04

Byly zde nalezeny stopy po Apollonově oltáři, po obytných a obchodních stavbách a velkém městském náměstí, se skladem obilovin (choreum). „Soudě podle nalezených artefaktů, zde žili zámožní lidé“ – tvrdí Stefan Bakardžiev – ředitel Regionálního historického muzea v Jambolu.

03

Svědčí o tom výrazně zdobené nádoby, luxusní šperky, skleněné láhve – lakrimarie původem z Egypta (nádoby na sběr slz v dobách pohřbů), množství amfor s razítky ze vzdálených zemí hovoří o zámožném obyvatelstvu, které bylo otevřené světu a vnějším vlivům. Město Kabile mělo ražbu vlastní měny, byly zde raženy bronzové a stříbrné mince s neměnným zobrazením Artemídy.

05

Později v dobách římské nadvlády se město proměnilo v jeden z největších vojenských táborů v provincii Trákia. „Bylo zde nalezeno a prozkoumáno celkem 15 architektonických objektů. Mezi nimi části tráckých pevnostních zdí s obranými věžemi, dvěma římskými lázněmi, dvěma velkými kasárnami, byla zde celá pozdně antická čtvrť, ranně křesťanské chrámy a další“ – vypověděl Stefan Bakardžiev. Některé ze staveb byli restaurované, konzervované a jsou přístupné pro turisty. A dále:

08
„Město Kabile je jedním z největších raně křesťanských center na dnešních bulharských územích. Místní bazilika pochází ze 4. stol. a je možná největší co do rozlohy u nás. Podle historických pramenů místní biskup Severus z Kabile se zúčastnil Druhého církevního sněmu v Serdice (dnešní hlavní město Sofia) roku 342. Město Kabile tak bylo potvrzeno jako jedno z velkých biskupských center raného křesťanství. Ne náhodou se zde nachází dva raně křesťanské chrámy. Část z podlahové mozaiky je vyložena v muzeu a druhá část je v baptisteriu. Předpokládáme, že zde žili jedni z nejranějších křesťanů v této části Evropy“.

011 (2)

Podobně jako většina starých měst zažilo město Kabile svůj vzestup a pád. Po více jak tisíci letech existence města s vládou Alexandra Makedonského, Odrýských panovníků a římských legionářů město zaniká. Na konci 6. stol. sem přicházejí barbarské národy.
06 (2)

„Jedná se pravděpodobně o Avary, Slovany a rané Bulhary. V té době zde také proběhlo velké zemětřesení, které změnilo tok blízké řeky Tundže. Se změnou toku se celá dvoukilometrová složitá kanalizační soustava zanesla a přestala sloužit. Následkem byl odchod obyvatelstva a zánik města“ – vysvětlil Stefan Bakardžiev.

10

Nastal tak konec města Kabile – legendárního města, jehož sláva se nesla napříč antickým světem. Dnes z někdejšího obchodního a kulturního střediska zůstaly jenom ruiny a mimořádné artefakty, shromážděné ve zde ležící archeologické rezervaci muzea. O životě a bydlení lidí zde se lze dozvědět z expozic dotvořených v podobě „kastelu“, nebo římského tábora, kde nadšenci oblečení do dobových kostýmů legionářů předvádějí svá vystoupení pro návštěvníky rezervace.

Cestování bez hranic podle Venety Nikolové

Přeložil N. Nikolov 1. 10. 2015