pondělí 22. června 2015

Potopa (světa?) na Černém moři

Potopa (světa?) na Černém moři

Neděle 01. 2. 2015

http://alexandradelova.blogspot.cz/2015/02/blog-post_88.html

Černé moře - bylo od dob antiky odedávna známé pod názvem Axenos, nebo "Nepřátelské" a později jako "Pontux". Povodí Černého moře je pětkrát větší, než jeho celková plocha, vlévá se do něj 350 kubických kilometrů vody.
Hloubka Bosporského průlivu kolem 50 m spojuje Černé moře s Marmarském mořem a Dardanelami a dále se Středozemním mořem. Na severu je spojuje Kerčský průliv s Azovského moře, které lze považovat za mělkou a velkou zátoku na pobřeží Černého moře.
HISTORIE a geneze
Po opakovaných pohybech zemské kůru před lety 7800 -7500 v místech dnešního Černého moře se vytvořilo sladkovodní jezero. Jezero bylo mnohem menší než rozsah dnešního moře.
Mapka Středozemního moře z doby před potopou světa
Jeho hladina byla o celých 130 m níže, a na jeho březích se prostírali obrovské úrodné pláně. Zde se rozvíjela mimořádnou kultura, o které nám jen naznačují na zlaté poklady z Varny a Durankulaku, které představují nejstarší opracované zlato ve světě. Dnes můžeme jen snít o tom, co by nám zanechala tato civilizace lidstva, kdyby před 7500 lety přišla nikoli povodeň ...
Tehdy byly zaplaveny osídlených oblastí (na rovinatém terénu) a ústích řek. Profil Černého moře i dnes napovídá, kterými směry se ubírali lidé pronásledování nastalou povodní. Tehdy se naši předkové v letech mezi 4500 - 2300 př. n. l. dostáli během procesu přesidlování až ke břehu Nilu, do Mezopotámie – k řekám Eufrat a Tigris, až na Ural, podél řeky Volhy, až do Pamíru a Kaspického moře, ke břehům Baltického moře a do zemí dnešní severní Francie, Anglie a Dánska.
Mapa Středozemního moře z doby před zmiňovanou potopou

Konec jedné evropské civilizace. Potopa na Černém moři. Výzkum, legendy a spory

"Nejrozvinutější lidská civilizace z 6. - 5 tisíciletí před naším letopočtem se zrodila zejména na pobřežích původního jezera, dnešního Černého moře. Zmizela, byla rozehnána nejdříve přírodními katastrofami a později nástupem barbarských kočovných kmenů. Stopy této přírodní katastrofy měli vliv i na vnitrozemí starých bulharských zemí. Společný výzkum bulharsko-japonského týmu byl proveden na sídlištní mohyle poblíže obce Djadovo, z oblasti Nova Zagora pod vedením prof. D. Gergové. Výzkum ukázal, že mezi vrstvami pozdní doby kamenné a mladší doby bronzové vrstvy leží pruh bez kulturních ostatků (doba přestávky), která se trvala více než 1000 let - od konce 5. tis. př. n. l. do konce 4. tisíciletí př. n. l.. Nové vědecké poznatky s jistotou poskytnou objektivnější obraz o přírodních a historických událostí z dávné minulosti. Je možné říci, že vysoká kultura a poznání této nejstarší civilizace nebyli nenávratně ztraceny.
Je pravděpodobné, že zejména ti co přežili zmiňovanou potopu a rozsídlili tvůrce předešlé civilizace tak položily základy sumerské civilizace v Mezopotámii, zanechaly stopu a znalosti starověkého Egypta.
Katastrofa, která nastala, vedla ke zrození na Černé moře, inspirovala věčné legendy o povodni, a ne náhodou zejména Sumerové tvrdili, že jejich poznatky byly získány z jiných národů z času po povodni ".
prof Petko Dimitrov, vedoucí katedry. "Námořní geologie a archeologie "Institut oceánologie - BAV, Varna. prof Diana Gergova Archeologický ústav s muzeum, Sofie

Mapa byla sestavena dvěma americkými vědci profesorem. Williamem Ryanem a Walterem Pitmanem z Columbia University, vysvětlující migraci lidí z Balkánu po povodni v otevření Bosporu v letech 5600 př. n. l..

Věda dnes rezolutně potvrzuje, že v oblasti Černého moře, byla v letech 5500 př. n. l.. velkolepá povodeň. Potopa, kdy se voda přehnala zemi 80 – 100 kilometrů od předešlé pobřežní linie původního jezera. Zahynulo mnoho lidí u hustě obydlených sídlišť v oblastech původního sladkovodní jezero, což představuje skutečnou ekologickou a kulturní katastrofu.
Na základě archeologických nálezů bylo zjištěno, že po této potopě bílé národy obývající jihovýchodní Evropu začali migrovat. Někteří je vydali na západ, ostatní na severovýchod, a třetí do zemí dnešní Malé Asii - do zemí Sumeru a Mezopotámii dále na Blízký východ a Střední Asie až do severní Indie.
Na podporu této teorie přichází výsledky genetické analýzy: Ta vychází se z původu jednoho bulharského občan z místa Deliorman. Podle uvedeného genetického testu a rozboru tzv. haplo skupin, je ukázáno kteří lidé patří k jeho předkům. Na mapě je znázorněno geografické rozšíření lidí žijících v různých zemích s genetickými shodami. Test byl proveden Family Tree DNA -http://www.familytreedna.com/První Evropané byli zejména, zde před 9000 lety v regionu dnešní Varny. Bylo to společenství s významné civilizace. Na dně Černého moře, v hloubce 200 metrů, byly nalezeny pozůstatky osídlení z doby před potopou. Předkové Thráckých kmenů se dostali do dnešního Íránu přes Malou Asii a následně se někteří z nich zase se vrátili zpátky, průchodem severně od Kaspického a Černého moře, když zde zanechali stopy své přítomnosti.

Toto rozsidlování pokračuje ještě několik tisíciletí po potopě. V případové studii genetických testů (markerů) výše ukazují přesně tento směr osidlování, jakož i návrat části těchto kmenů následně do Evropy kolem 2. století. Stalo se přesně to, co napsal Michael Sirijský, že po cestách z pouště Karakum - přicházeje průsmyky pohoří Imeon (Kavkazu) došli až k řece Donu, která se vlévá do Azovského moře.
"A oni přišli k řece. Don, který se vlévá do Azovského moře, jeden z bratrů, Bulgarios, požádal byzantského císaře, aby mu dal půdu k osídlení a ten jim svěřil Dakii a Mizií. ... Další dva bratři se usídlili ve městech na alanské straně Kavkazu, které jsou nazývány Kaspickými vraty nebo také Torajskými vraty. Tito lidé byli Římany nazýváni Bulhary.“

"Existuje velmi důvěryhodná hypotéza, že náš následující výklad je reálným odrazem událostí, které jsou zaznamenány jako univerzální legenda O potopě, jaká je popsána v eposu Gilgameš a stejně tak v Bibli. Jak jsem již uvedl, před téměř 7.500 lety se země otřásla, po těchto otřesech došlo k rozšíření úzké šíje oddělující údolí sladkovodní jezero a Marmarského moře a jeho prostřednictvím ke spojení se světovým oceánem. Výsledným štěpením, je dnes známý průliv Bospor, mořské vody dosáhli až na jeho okraj a tam se přelili a padali z výšky 130 m a začali zalévat obrovské údolí a jeho sladkovodní jezero.

Řev byl ohlušující. Někdo si dal tu práci a spočítal, že zvukový ráz odpovídal 200 Niagarským vodopádům! Byl slyšet stovky a tisíce kilometrů! Skutečný pozemský ráj byl zcela zničen a zaplaven slanou vodou oceánu. V průběhu historický krátké doby vzniká nejnovější bazén s mořskou vodou u naší země. - Černé moře.
Černé moře bylo původně sladkovodním jezero již před 7500 lety. Zvednutí hladiny světového oceánů vedlo ke vzniku stávajícího průlivu Bospor. Průliv s hloubkou 36 metrů, kterým slaná voda oceánu pronikla mělkým průlivem u Dardanel o hloubce 55 m.
Jedna z nejvíce pravděpodobných hypotéz mýtu o biblické potopě se vztahuje k této události. Břehy sladkovodního jezera byly do té doby hustě osídleny. Do jezera se vlévali stejné řeky, jaké tečou dnes. Pozemky v okolí jezera byly v té době již obdělávány. Byl potvrzen chov zvířat a samotné jezero se hemžilo životem.
Průnik oceánu přes úzký pruh Bosporu zvyšoval úroveň hladiny jezera asi 15 cm za den a je vyháněl obyvatelstvo a vše živé. Starověká pobřežní linie pláže se dnes nachází asi 150 metrů pod vodou. U Sinopu (Turecko), to znamená, že se původní linie jezera nachází asi 37 km od pobřeží. A v Sinopu pobřeží je srázné a zaplavená oblast je na úzkém pruhu.
Během tří let bylo sladkovodní jezero zcela zničeno a nahrazeno vodami dnešního Černého moře. Rozsah změn se projevil na 100 tisíc km čtverečních.- v závislosti na topografii terénu. Toto je zapsáno v knize knihy "Potopa/The Flood" ("Noemova potopa/Noah´s Flood“, 1997), od autorů W. Ryana a W. Pitmana.
V roce 1999 vedl expedici a inicioval Bob Ballard, který objevil starověkou, sladkovodní pobřeží linii v Sinopu. Nalezli skořápky sladkovodních měkkýšů, jejichž radiokarbonové analýzy mají asi 7000 lety. Zajištěné ulity mořských měkkýšů jsou z let 2800 až 6820, zatímco sladkovodní ve stáří rozmezí 7460-15500 lety.
Podle těchto údajů (z roku 1999) Bosporem prorazili slané vody oceánu v době mezi lety 7460-6820.


Mapa podmořského proudění vod o síle veletoků

Tektonický zlom utvořil průliv Bosporu a Černé moře a tím oddělil Evropu od Asie

Biblický povodeň, Černého moře a archeologie
Ivan Ivanov

"Jaké jsou archeologické předpoklady pro tvrzení o existenci povodně v Černém moři. Na prvním místě to byla zatopená sídliště a lidská obydlí, o kterých je psáno výše. Jedná se samozřejmě o zatopení území a postupný, po celá desetiletí či staletí, vzestup hladiny moře.

Existuje však velmi rychlý a prudký vzestup, protože:
- Je mnoho nálezů celých keramických nádob, které si v případě běžného stěhování každý vzal s sebou.
- Existuje mnoho kamenných nástrojů, kosti paroží jelena, které - by neměli zůstat opuštěné.
- Nejsou žádné vrstvy a úrovně běžné v prehistorických vesnicích na pobřeží, ale je zde velká kumulace objevů v písečně hlinité vrstvě, která mohla nastat nárazem při invazi velkého objemu vody.
- Kůly jednotlivých obydlí nebyly zatlučené do vody ale na souši, a sestavené do stěn, protože na kůlech jsou nálezy zachovalé kůry. Pokud by byl průběh zaplavování pomalý, kůra by zcela zmizela.
- Nad vrstvami z doby eneolitu byla zjištěna vrstva, o tloušťce asi 90 až 100 cm, která je prostá jakýchkoli zbytků lidské činnosti, jakož i pylu. To se může stát jen po rychlé kumulaci sedimentů po povodňové vlně s vysokým vodním sloupcem.
- Existuje i důležitý argument pro existenci potopy - to je osud posledních sídlištních mohyl z doby eneolitu. Na většině našich území, jsou všechna sídliště vypálena!? A všechna jsou pokryta vrstvou asi půdy 30 - 40 cm, která je sterilní/hiatus (prázdná vrstva bez archeologických nálezů). Vždy, když byla nalezena vrstva ze starší doby bronzové, leží nad vrstvou sterilní.
Dále je nutno dodat, že v následující době bronzové voda nad zeminou zcela zmizela, avšak za poměrně dlouhou dobu, až téměř na úroveň Doby chalkolitu. Na konci doby bronzové, kolem roku 2000 před naším letopočtem se proces zaplavování a potápění osad zase opakuje. Opět platí, že hladina vody prudce stoupá, avšak již na mnoho let a hladina zůstává stále a se postupně zvyšuje, ale v důsledku jiných procesů.
Na závěr se dá předpokládat, že zde byla nesmírná katastrofa s charakterem potopy, která měla za následek ukončení právě zrozené civilizace ve Varně. Potopa vtrhla do hloubky vnitrozemí vysokou masou vod. Byla zničena většina sídlišť té doby a téměř všechna z nich byla vypálena. Podělím se prostě s jedním faktem. Více než 15 let jsem o předpokládané povodni hovořil s profesorem Janem Bestem z Holandska, tehdejším vedoucím Bulharsko nizozemské expedice mapování jedné z největších sídlištních mohyl v zemi, poblíže obce  Drianovo nedaleko Nové Zagory. Kulturní vrstva doby chalkolitu je tam zakončena spáleništěm v celé ploše a následuje vrstva sterilní přestávky po níž začaly nálezy artefaktů z počátku doby bronzové.
Profesor Best shromáždil ulity hlemýžďů z této liché vrstvy, která postrádá archeologické nálezy a poslal je k analýze do Spojených států. – Massachusetts. Odpovědí bylo, že to jsou ulity vodních měkkýšů!? Nechávám odpověď na závěr na samotném čtenáři. Tato strašná událost nastala v době blížící se Biblické povodni."

http://2.bp.blogspot.com/-2qacGrJ8MBY/VNC9gVrvmWI/AAAAAAAAAMo/kAhgripVpW8/s1600/karta.jpg
Mapka znázorňuje rozdíly hladin sladkovodního jezera a postupný vzestup hladiny prvních záplav až po maximální rozsah hladiny současného Černého moře
A co je nejdůležitější, co potřebujeme vědět o Černém moře, je skutečnost, že je z velké části hloubek mrtvé. Pouze v nejvyšší horní vrstvě - až do cca 200 m, je zde kyslík a život. Níže ke dnu je voda naplněna sirovodíkem a představují tak vlastně největší množství mrtvé vody na světě. Sirovodík může být použit jako surovina pro výrobu plynu, ale ekonomické důvody pravděpodobně brzdí rozvoj tohoto odvětví.

Pokud by došlo k přirozenému "převrácení" vodních vrstev, a proud sirovodíku by měl možnost vystoupat do atmosféry, znamenalo by to jednu z nejhorších katastrof na Zemi.
Ať už jsou Bulhaři velmi zvláštní, což je dnes diskutabilní, nepopiratelné je, že sousedí se nejvíce zlověstným mořem na této planetě. 90% z celkového objemu bazénu s mořskou vodou je voda mrtvá, silně nasycená sirovodíkem, jehož množství celkem v Černém moři se odhaduje na více než 20.000 km kubických! Jedna věc je jistá, Černé moře je unikátní, jedná se v podstatě o mrtvé moře, v němž život přebývá v povrchových vrstvách vody, která dosahuje 100 až 150 m od povrchu. Další přes jeho dva kilometry hloubek Černého moře jsou katastrofální.


Vodo sběrný rozsah Černého moře v Evropě je nesmírný
Zeměpisný rozsah vodo sběrného bazénu Černého moře je nesmírný.
Zde se můžeme vrátit zpět a zmínit mimochodem že:
• oblast o, které hovoříme má více než 2 miliony čtverečních km
• pokrývá 24 převážně evropských a několika asijských zemí
• s celkovým počtem osídlení tohoto povodí – má rozsah 180 milionů lidí.
• vlévá se do něj 100 řek, včetně evropských veletoků - Dunaje, Dněpru, Dněstru, jižní Bugu, Donu, Kubáně (část z nich přes Azovské moře).
Splašky celého povodí tak zakládají monstrum s nesmírnou silou v jeho útrobách. Geo-biologické ukládání odpadů roste, jeho hodiny tikají neúprosně s postupnou akumulací sirovodíku v hlubinách vod.
Stoupání hladiny sirovodíku v hlubinách moře začalo od prvních hodin jeho vzniku, protože:
1. Morfologické charakteristiky bazénu
2. Mělká Bosporská úžina
3. Monstrózní spádová oblast pokrývající polovinu Evropy. Slaná voda doslova přemohla a utopila ve spodní vrstvě vody svou vahou jednoho kilometru veškerou sladkovodní flóru a faunu v údolí. Toto byl začátek - v nemyslitelném rozsahu hniloby co do objemu, bez přístupu ke kyslíku.
Po počátečním zahájení se rozsah procesu ani nezpomalit. Bospor je příliš mělký a neumožňuje důkladnou výměnu vody z Černého moře s oceánem. Navíc, hydrodynamika v Bosporu zde problém ještě zhoršuje proudem vody vycházejícím z Černého moře ven. Navíc proud vody z Černého do Marmarského je povrchní, tj. odvádí okysličené živé vody nasycené kyslíkem. Obrácený tok probíhá při dně průlivu z Marmarského do Černého moře po dně kanálu, což způsobuje přítok slanější a mnohem těžší vody Středozemního moře.
Tento objem je zanedbatelný ve srovnání s odtokem sladké vody z obrovské spádové oblasti. Ve stejné době se řeky přivádí čerstvou vodu s výjimkou, velkého množství organického odpadu, který se kontinuálně zásobuje armády anaerobních organismů. A cyklus se uzavírá. Výbušné zásoby Černého moře se nesnižují, dokonce se zvyšují. Silná přírodní katastrofa na dně moře nebo lidský zásah, může odpálit výbuch, který odpovídá bombě shozené na Hirošimu. Přivede obrovská množství sirovodíku na povrch hladiny moře, kde při kontaktu s atmosférou, dojde k výbuchu, který bude srovnatelný s následkem kolize s kosmického tělesa 6 krát na menšího než je měsíc!

Průřez hladiny Černého moře znázorňuje oddělení sloupců živé a mrtvé vody

Použity výňatky z článku Valentina Fartunova "H2S* - dojde k výbuchu na Černém moři?"

přeložil: N. Nikolov 22. 6. 2015Žádné komentáře:

Okomentovat