čtvrtek 9. června 2016

Trajánův most přes Dunaj

Trajánův most přes Dunaj

Trajánův most (Podul lui Traian – v rumunštině) byl prvním trvalým mostem nad Dunajem. Most měl délku 1135 m a nacházel se nad Dunajem v místě Drobeta-Turnu Severin a na skalní cestě přes tzv. Železná vrata u Kladova. Byl stavěn v letech 103 – 105 ze dřeva na kamenných sloupech.

Byl postaven římskou armádou pro zajištění druhého pochodu císaře Trajána proti Dákům. Byl projektován Řekem Apolodorem z Damašku, hlavním architektem císaře Trajána. Je vyobrazen na Trajánově sloupu v Římě.

Dřevěná konstrukce mostu byla roku 270 demontována na pokyn císaře Aureliana, když Římané opouštěli Dákii. V roce 2003 stálo z bývalého mostu ještě 8 kamenných sloupů. Apolodor z Damašku, použil dřevěné oblouky, každý o délce 38 m, stojící na 20 zděných sloupech. Ještě roku 1856 stálo všech 20 kamenných opor mostu.
„Траяновият мост (на румънски: Podul lui Traian) е първият дълготраен мост над Дунав. Мостът е дълъг над 1135 м. и се е намирал над Дунав от Дробета-Турну Северин и пътя в скалите през т.н. Желязна врата до Кладово. Строен e от 103 г. до 105 г. от дърво върху каменни стълбове.Построен е от римската войска заради втория поход на император Траян против даките. Проектиран е от гръка Аполодор от Дамаск, главен архитект на император Траян. Изобразен е на Траяновата колона в Рим.Дървеният мост е разрушен през 270 г. от император Аврелиан, когато римляните напускат Дакия. През 2003 г. са останали само 8 каменни стълба от него. Аполодор от Дамаск, използва дървени арки, всяка с дължина 38 m стъпили на 20 зидани стълба. Към 1856 са били съхранени 20 опори на моста. Съвременна реконструкция на моста.Съхранен е и надписа Tabula Traiana  в близост. IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE. FNERVA TRAIANVS. AVG. GERMPONTIF MAXIMUS TRIB POT IIIIPATER PATRIAE COS IIIMONTIBVUS EXCISI(s) ANCO(ni)BVSSVBLAT(i)S VIA(m) F(ecit)Надписа е частично запазен и гласи Император Цезар син на божествения Нерва, Нерва Траян, Август, Германик, Понтифекс Максимус, Трибун четири пъти, баща на отечеството, консул три пъти, изкопавах планинските скали и с дървени греди направих този път.  На същото място в сега е построена стена и хидроцентралата Железни врата.Римският архитект е бил в учудващо единомислие със своите наследници 18.5 столетия по-късно. Мостът е бил построен много бързо тъй като е бил необходим за войната с даките. Изобразен на Траяновата колона, което изображение може и днес да се види. Понтифекса в ролята си – ръководещ религиозна церемония!! Но два века по-късно този строителен подвиг е надминат от моста на Констатин Велики. Константиновият е завършен или преустроен в 328 и остава в употреба в продължение на не повече от четири десетилетия. Официално е открита 5 юли 328 г. в присъствието на император Константин Велики. Той е с обща дължина от 2437 m, 1137 m от които са над речното корито на река Дунав. Смятан е за най-дългият древния мост реката и един от най-дългите за всички времена. Построен е от Теофил. Мостът е на колони и зидария с дървени арки и с дървена надстройка. Построен е между Суцидава (дн. Corabia, Румъния) и Ескус (днес Гиген, Плевенско). Мостът е използван до средата на 4-ти век, иначе не би трябвало Валент да прекосява Дунав с помощта на понтонен мост по време на кампанията му срещу готите през 367.Мостът е с дървена колеи и с ширина 5.70 метра и е на 10 метра над водата. В двата му края е имало опорни колони, които са служели като порти за моста. Вероятно през 3 век е бил построен и друг мост от който има следи на румънския бряг недалеч от Калафат.Известно е, че западно от Ескус през 1 век е имало и друг мост строен преди Константиновия. Неговите останки са при Долни Вадин недалеч от римската крепост Валериана. И така преди Дунав мост 2 по римско време на долния Дунав на 4 места е имало масивни мостове.Източник: http://zdravgr.blog.bg/history/2013/08/15/rimskite-mostove-po-dolniia-dunav.1139861“

Soudobá rekonstrukce vzhledu mostu

Dochoval se i nápis Tabula Traiana v blízkosti mostu.
IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE. F NERVA TRAIANVS. AVG. GERM PONTIF MAXIMUS TRIB POT IIII PATER PATRIAE COS III MONTIBVUS EXCISI(s) ANCO(ni)BVS SVBLAT(i)S VIA(m) F(ecit)

Nápis je částečně dochován a hlásá „Imperátor Cesar, syn božské Nervi, Traján, August, Germanik, Postifex Maximus, čtyřikrát Tribun, otec vlasti, třikrát konsul, nechal prokopat horské skály a dřevěnými trámy postavil tento most“.
Postifex plnil úlohu – vedoucího náboženského rituálu!!

Na stejném místě dnes stojí přehrada a hydroelektrárna Železná vrata.

„Релеф от Траяновата колона в Рим, 113 г. - имп. Траян извършва жертвоприношение пред новия мост на Дунава.“Římský architekt byl v myšlenkové shodě, se svými následníky o celých 18,5 století později. Most byl postaven velmi rychle, protože byl nezbytný pro potřeby války s Dáky.

Je vyobrazen na Trajánově sloupu, kde je možné jej dosud spatřit.

O dvě století později byl tento stavitelský čin překonán mostem Konstantina Velikého.

Fotka uživatele Virtual Museum of Bulgaria.
Konstantinův most byl dokončen nebo přestavěn v roce 328 a sloužil ne více jak čtyři desetiletí. Oficiálně byl otevřen 5. 6. roku 328 za přítomnosti císaře Konstantina Velikého. Most měl celkovou délku 2437 m, z toho 1137 m bylo nad říčním korytem a byl tak jedním z nejdelších mostů na všechny časy. Most byl postaven stavitelem Teofilem.

Most byl z kamenných sloupů se dřevěnými arkýři a dřevěnou nástavbou. Byl postaven mezi místy Sucidava (dnešní Corabia, Rumunsko) a Eskus (dnes Gigen, blízko Plevenu). Most byl používán jenom do poloviny 4. století. Císař Valent později musel překonávat Dunaj s pomocí pontonového mostu v dobách své kampaně proti Gótům v roce 367.

Mostovka byla dřevěná o šířce 5,7 metru a stála 10 metrů nad vodou. Na obou koncích stály opěrné věže, které sloužili jako mostní brány. Pravděpodobně ve 3. století byl postaven i další most, ze kterého jsou dosud na rumunském břehu pozůstatky nedaleko města Kalafat.

Je známo, že západně od místa Eskus stál v 1. století jiný most postavený před mostem Konstantinovým. Jeho pozůstatky se nachází poblíže místa Dolni Vadin, nedaleko kterého se nacházela římská pevnost Valeriana.

Znamená to, že dříve než byl postaven druhý most na Dunaji na jeho jižním toku, v římských dobách stáli na dolním Dunaji na čtyřech místech masivní mosty.Přeložil N. Nikolov, 9. 6. 2016